Japanhavet

2017/6/28

Oversikt over saken

Navnet «Japanhavet» («Sea of Japan» på engelsk) er den eneste internasjonalt etablerte betegnelsen for det aktuelle havområdet. Japan har opponert sterkt mot ubegrunnede argument rundt navnet Japanhavet. Landet etterlyser en bedre forståelse av saken, og søker støtte fra det internasjonale samfunnet for Japans standpunkt, slik at navnet Japanhavet, og kun dette navnet, fortsatt vil bli benyttet. Japans standpunkt deles av mange internasjonale organisasjoner, også av De Forente Nasjoner (FN).


1. Striden rundt navnet «Japanhavet»

Japanhavet er et havområde som strekker seg langs den nordøstre del av det asiatiske kontinetet. Det er skilt fra Nord-Stillehavet ved den japanske øygruppen og Sakhalin.

Historisk sett ble navnet «Japanhavet» først etablert i Europa fra siste del av 1700-tallet frem til første del av 1800-tallet, og har vært brukt i mer enn to hundre år. Når sjøer er skilt fra verdenshavene, har de ofte blitt oppkalt etter større øygrupper eller halvøyer som skiller dem fra hverandre. Navnet «Japanhavet» refererer til ett signifikant geografisk særtrekk – den japanske øygruppen som skiller dette havområdet fra Nord-Stillehavet.  

Uten den japanske øygruppen hadde faktisk ikke det aktuelle havområdet eksistert.  

På grunn av dette innlysende geografiske særtrekket kom navnet «Japanhavet» til å bli utbredt og akseptert over hele verden. I mer enn 97% av kartene som blir brukt i verden i dag, med unntak av kart i Republikken Korea og Den demokratiske folkerepublikken Korea, brukes kun navnet «Japanhavet». Navnet er etablert internasjonalt.

På tross av global anerkjennelse framla Republikken Korea og Den demokratiske folkerepublikken Korea brått et forslag om endring av navnet «Japanhavet» under den sjette FN-konferansen om standardisering av geografiske navn i 1992. Disse to landene har fortsatt med å ta opp saken ved liknende internasjonale FN-konferanser og møter i Den internasjonale hydrografiske organisasjon (IHO).   

Landene argumenterer med at navnet «Japanhavet» ble utbredt fra begynnelsen av 1900-tallet, som et resultat av Japans ekspansjonisme og kolonialisme. Landene hevder derfor at navnet bør endres til «Østhavet» («East Sea» på engelsk) som brukes i deres to land, eller i det minste at «Østhavet» og «Japanhavet» brukes parallelt. Denne påstanden framsatt av Republikken Korea og Den demokratiske folkerepublikken Korea er ubegrunnet, og det finnes ingen holdbare argumenter eller fordeler som støtter  forslaget om en slik endring.


2. Republikken Koreas påstand uten solid grunnlag

(1) I de siste årene har noen få land brått begynt å utfordre enebruken av navnet Japanhavet.  

Innvendinger mot navnet Japanhavet ble først lagt frem av Republikken Korea og Den demokratiske folkerepublikken Korea ved den sjette FN-konferansen om standardisering av geografiske navn i 1992. På tross av at det ikke hadde vært noen innvendinger tidligere mot termen, verken ved bilaterale samtaler eller ved internasjonale fora, begynte Republikken Korea brått å insistere på at navnet «Japanhavet» burde endres til «Østhavet» («East Sea» på engelsk), eller at begge navnene skulle bli brukt sammen.


(2) Forslaget har ikke en solid begrunnelse

a. Republikken Koreas påstand: «Navnet Japanhavet ble utbredt som et resultat av japansk ekspansjonisme og kolonistyre.»

Den japanske statens undersøkelse av historiske kart bekrefter at navnet Japanhavet var rådende allerede tidlig på 1800-tallet. Under Edo-perioden (1603-1867) førte Japan en isolasjonistisk politikk, og var ikke i stand til å påvirke etableringen av navnet Japanhavet. Republikken Koreas påstand om at navnet Japanhavet ble utbredt som et resultat av «ekspansjonisme og kolonistyre» i siste halvdel av 1800-tallet er derfor helt ugyldig. Som vist i punkt 2.(3), har Republikken Koreas regjering dessuten nylig publisert en undersøkelse som kan tolkes i den retning at navnet Japanhavet ikke ble utbredt som et resultat av japansk ekspansjonisme og kolonistyre.


b. Repubikken Koreas påstand: «I de siste to tusen årene har navnet ‘Østhavet’ blitt brukt på den koreanske halvøy.»

Republikken Korea gir ingen bevis for påstanden om at navnet «Østhavet» er blitt brukt sammenhengende de siste to tusen år. Selv om navnet «Østhavet» brukes i Republikken Korea i dag, er det innlysende at «Østhavet» ikke er noe annet enn et lokalt navn kun brukt i Republikken Korea, og at «Japanhavet» er det eneste som har vært i utstrakt internasjonal bruk over en lengre tidsperiode.


c. Republikken Koreas påstand: «FN og IHO har utgitt resolusjoner som oppfordrer til bruk av navnet ‘Østhavet’  sammen med ‘Japanhavet’.»

Republikken Korea hevder at FN og International Hydrographic Organization (IHO) har utgitt resolusjoner som oppfordrer til bruk av navnet «Østhavet», sammen med «Japanhavet». Men verken UNCSGN Resolution III/20 eller IHO Technical Resolution A.4.2.6 inneholder spesifikk anbefaling om å bruke «Østhavet» parallelt med «Japanhavet». Videre forutsetter disse resolusjonene at det aktuelle geografiske området er under suverenitet av to eller flere land, slik som med en bukt eller stred, og gjelder ikke for det åpne hav slik som i tilfellet Japanhavet. Hvis vi følger Republikken Koreas påstand, vil det føre til bruk av flere navn hvis en av landene med grense til Atlanterhavet eller Stillehavet kommer med en innvending på navnbruken av disse havene. En slik praksis ville helt klart ha blitt uhåndterlig. Det internasjonale samfunnet kan ikke akseptere et slikt argument. Og, som erklært under punkt 4, FN har allerede offisielt bekreftet dens politikk, og krever bruken av Japanhavet som geografisk standardbegrep i alle offisielle FN-publikasjoner. IHO-publikasjonen «Limits of Oceans and Seas» (S-23) bruker også navnet Japanhavet for det aktuelle havområdet. Dette viser at det finnes ingen FN- eller IHO-resolusjon som anbefaler bruken av «Østhavet» sammen med Japanhavet.


d. Resultatene av Republikken Koreas undersøkelse mangler troverdighet

(a) Republikken Koreas undersøkelse regner «Orienthavet» («Oriental Sea» på engelsk) og «Koreahavet» («Sea of ​​Korea» eller «Korea Sea» på engelsk) som «Østhavet» («East Sea» på engelsk).

Undersøkelsen av historiske kart som ble utført av Republikken Korea (Society for East Sea) i 2004, og som mener «Østhavet» er det offisielle navnet, regner betegnelsene «Orienthavet» og «Koreahavet» som «Østhavet», og sammenligner antall kart som bruker ett av disse begrepene med kart som bruker Japanhavet.

Det er tydelig at «Koreahavet» og «Østhavet» er forskjellige navn. Dessuten har navnene «Orienthavet» og «Østhavet» helt ulike opprinnelser og betydninger. «Orienthavet» refererer til Orienthavet sett fra perspektivet til «Vesten», mens «Østhavet» refererer til havet på den østlige siden av den koreanske halvøy.


(b) Japans undersøkelse er mer omfattende enn Republikken Koreas undersøkelse av de samme samlingene

Den japanske undersøkelsen av historiske kart utført i de franske nasjonalbibliotekene omfattet 1495 kart (se punkt 5). Republikken Koreas undersøkelse gjennomført i de samme institusjonene består derimot av kun 515 kart. Den koreanske undersøkelsen tilsvarer altså omtrent en tredjedel av det totale antallet i den japanske undersøkelsen, og gir dermed et helt annet resultat. Det er derfor innlysende at Japans undersøkelse er mer omfattende.


(3) Regjeringen i Republikken Korea har nylig publisert en undersøkelse som kan tolkes i den retning at den trekker tilbake en del av deres egen påstand.

I november 2007 offentliggjorde Republikken Koreas National Geographic Information Institute (NGII), et byrå underlagt The Ministry of Construction and Transportation (for tiden Ministry of Land, Transport and Maritime Affairs) en undersøkelse av historiske kart. Selv om NGIIs undersøkelse inneholder de samme feilene (beskrevet under punkt 2. (2) d.), er det verdt å merke seg at rapporten fastslår at «det var en rask økning i bruken av navnet Japanhavet fra 1800-tallet (fra 1830 og fremover)» (fremhevelse lagt til). Dette viser tydelig feilen i Republikken Koreas påstand om at navnet Japanhavet var et resultat av Japans ekspansjonistiske og kolonialistiske politikk (punkt 2. (2) a.), og kan tolkes som en bekreftelse på at navnet Japanhavet var i utbredt bruk i god tid før Japans kolonialisering av den koreanske halvøy tok til.


3. Tilbakevisning av Republikken Koreas påstand

Japan motsetter seg påstander som ikke er solid begrunnet.

Noen kart som brukes i Republikken Korea, benytter «Østhavet» for havet på østsiden, «Vesthavet» for havet på vestsiden og «Sørhavet» for havet på sørsiden av den koreanske halvøy. Japan ønsker ikke å utfordre bruken av navnet «Østhavet» i publikasjoner og media innad i Republikken Korea.

Japan kan imidlertid ikke akseptere påstanden om å endre navnet Japanhavet – et navn som faktisk brukes i det internasjonale samfunnet – til navnet «East Sea». Det sistnevnte navnet er et internt begrep brukt innad i Republikken Korea, og kan ikke gjøres til en internasjonal standard. En slik avgjørelse ville skape en forvirring som nødvendigvis vil ha en negativ innvirkning på sikkerheten i internasjonal sjøtrafikk. Japanhavet er det eneste internasjonalt etablerte navnet, et faktum det ikke er rom for å drøfte. Japan opponerer ettertrykkelig mot påstandene fra Republikken Korea og Nord-Korea som ble fremlagt på konferanser til UNCSGN og IHO, og ved andre internasjonale konferanser.


(1)Samlinger ved UNCSGN og FNs ekspertgruppe for geografiske navn


(2)Japans tiltak ved International Hydrographic Organization (IHO)

1. Hva er IHO?

Den internasjonale hydrografiske organisasjon (IHO) er en internasjonal organisasjon som ble etablert i 1921 for å gjennomføre tekniske og vitenskapelige aktiviteter for blant annet å oppnå størst mulig ensartethet i nautiske kart og publikasjoner (inkludert liste over fyr), og for å fremme utviklingen av hydrografiske undersøkelsesmetoder og teknologi for hydrografiske aktiviteter. IHO har 85 medlemsland og har sitt hovedkvarter i Monaco.


2. «Limits of Oceans and Seas»

(1) Hva er «Limits of Oceans and Seas»?

«Limits of Oceans and Seas» er en IHO-publikasjon laget for å gi retningslinjer for grenser og navn på sjøer og hav som kan være til hjelp for nasjonale hydrografiske institusjoner når nautiske kart utarbeides.


(2) Navnet Japanhavet

«Limits of Oceans and Seas» fra sin første versjon i 1929 til den nåværende versjonen fra 1953 bruker konsekvent det eneste internasjonalt etablerte navnet Japanhavet for å referere til det aktuelle havområdet.
Siden 1990-tallet har Republikken Korea insistert på at navnet Japanhavet endres til «Østhavet», alternativt at de to navnene brukes sammen i statlige og kommersielle kart, og i kart benyttet av internasjonale organisasjoner. I 1997 startet Republikken Korea også med sitt krav overfor IHO.


3. Møter i IHO

IHO møtes hvert tredje år.


4. Utviklingen hittil og Japans svar

Japan har konsekvent insistert på at Japanhavet er det eneste etablerte navnet både historisk og internasjonalt for å referere til de aktuelle havområdene, og at det ikke er behov eller grunnlag for endringer i praksisen med å bruke navnet Japanhavet.


4. FN og USA bruker «Japanhavet»

Både FN og USAs regjering bruker offisielt navnet Japanhavet.

(1) FNs retningslinjer når det gjelder navnet Japanhavet

I mars 2004 bekreftet FN sine retningslinjer om at «Japanhavet» er deres geografiske standardbegrep, og således skal benyttes i offisielle FN-dokumenter.


  1. Som svar på forespørselen fra Japans regjering svarte FNs sekretariat offisielt den 10. mars 2004, at «Japanhavet» er deres geografisk standardbegrep, og således skal brukes i offisielle FN-dokumenter. Det bekreftes at navnet «Japanhavet» er autorisert av FN, den mest omfattende og nøytrale internasjonale organisasjonen hvor 192 medlemsland deltar, også Japan og Republikken Korea. FN er dessuten det forumet som er best egnet til å representere det internasjonale samfunnets kollektive vilje.
  2. Vedrørende det ubegrunnede argumentet at det er rettferdig å utpeke ulike navn parallelt når det er strid om navnet til et geografisk område, presiserer FN-sekretariatet sitt standpunkt: FN overholder den gjeldende praksis med bruken av kun navnet «Japanhavet». FN-sekretariatet forklarer dette med at bruk av doble begreper bryter med gjeldende praksis, krenker FNs nøytralitet, og at rettferdighet og nøytralitet kun kan oppnås gjennom overholdelse av denne praksisen.
  3. Det forventes at det internasjonale samfunnet, også ulike internasjonale organisasjoner, utøver full respekt for FNs retningslinjer, selv om andre internasjonale organisasjoner ikke er direkte bundet av disse.

(2) USA-regjeringens retningslinjer for navnet «Japanhavet»

  1. «US Board on Geographic Names» er en amerikansk statlig organisasjon etablert i 1947 for å standardisere geografiske navn brukt i statlige publikasjoner. Retningslinjene for navngivelse som er fastsatt av denne komitéen er bindende for alle føderale myndighetsorganer, herunder også Utenriksdepartementet («Department of State»). Alle publikasjoner utstedt av slike organer må derfor overholde retningslinjene. Det anbefales også sterkt at andre organisasjoner i USA følger retningslinjene fastsatt av komitéen.
  2.  «US Board on Geographic Names» publiserte offentlig deres avgjørelse om at navnet Japanhavet er det eneste offisielt godkjente navnet på det aktuelle havområdet. Dette betyr at alle amerikanske føderale myndighetsorganer er pålagt å bruke navnet Japanhavet, og at andre organisasjoner i USA anbefales sterkt å bruke det.

5. Undersøkelse av historiske kart i større land

En undersøkelse av historiske kart fra hele verden utført av det japanske utenriksdepartementet verifiserer at navnet Japanhavet er det eneste internasjonalt etablerte navnet på det aktuelle havområdet.

Undersøkelsen som det japanske utenriksdepartementet har utført bekrefter at selv om ulike navn som Japanhavet, «Koreahavet», «Orienthavet» og «Kinahavet» ble benyttet i kart publisert i vestlige land frem til slutten av 1700-tallet, har navnet Japanhavet dominert siden begynnelsen av 1800-tallet.